ein neuer beitrag mit dem more-tag.

* ZOBACZ POLSK? WERSJ? <#polska>*

*ENGLISH VERSION*

The *16th Edition of Plus Camerimage, the International Film Festival of the Art
of Cinematography *is drawing near. There is more and more information about the
programme at our website. The upcoming Festival promises very well in terms of
the films to be screened, the accompanying event and the invited guests.

Below you can find the points recently added to the programme.

* VIGGO MORTENSEN AT PLUS CAMERIMAGE *
*The Award to the Actor with Unique Visual Sensitivity* is a special award from
cinematographers to an actor whose attitude and work greatly contributes to the
visual side of a film. This year, the award will be granted to *Viggo Mortensen*
who will collect it during the upcoming edition of the Festival.
For more information go here
<http://www.pluscamerimage.pl/index.php?lang=en&pg=9dc6b1e5e91e2a0>

* ISOBEL CAMPBELL AND MARK LANEGAN IN CONCERT*
*Isobel Campbell *and *Mark Lanegan*, the most electrifying, magnetic and
sensuous duo of the last decade will give their first and only concert in Poland
on *November 29th*. The performance will provide a musical setting for the
opening of the *16th Plus Camerimage Festival in ?ód?*.
For more information go here
<http://www.pluscamerimage.pl/index.php?lang=en&pg=a21ec8719b7d30c>

* PIERRE LHOMME REVIEW*
French director of photography *Pierre Lhomme* will be granted the *Lifetime
Achievement Award*, which is annually presented to outstanding cinematographers
whose body of work has greatly contributed to the art of motion picture. Apart
from the review of his films, the organisers of *Plus Camerimage Film Festival*
have also prepared a special publication as a tribute to this great artist – a
book about his life and work.
For more information go here
<http://www.pluscamerimage.pl/index.php?lang=en&pg=2660>

* ALAN PARKER RETROSPECTIVE*
British director and scriptwriter *Sir Alan Parker* will be granted our
*Lifetime Achievement Award to the Director with Unique Visual Sensitivity*. The
presentation of the Award will be accompanied by the film review, publication of
the book on his life and work, and an exhibition of the stills from his movies
and photos from the set taken by different photographers.
For more information go here
<http://www.pluscamerimage.pl/index.php?lang=en&pg=a5f6b43bd44eddb>

* PORTUGUESE CINEMA REVIEW*
Portuguese Cinema Review at Plus Camerimage 2008 is oragnized together with the
Portuguese Embassy in Warsaw, Instituto Camões Portugal and Associação de Imagem
Portuguesa Cinema a Televisão.
For more information go here
<http://www.pluscamerimage.pl/index.php?lang=en&pg=4a01ace69bf1c6e>

*SPECIAL AWARD TO THE PRODUCTION DESIGNER WITH UNIQUE VISUAL SENSITIVITY*
Two years ago the *Organizers of the Plus Camerimage Film Festival *established
a special award which is presented to a production designer. The reason for that
was to emphasize the contribution of people who conceive and prepare a set
design and then supervise the production. It is our great pleasure to announce
that this year, during the 16th edition of PLUS CAMERIMAGE Festival, the
*Special Award to the Production Designer with Unique Visual Sensitivity* will
be granted to *Arthur Max*, production designer on /Gladiator/, /Se7en/, /Black
Hawk Down/, /Kingdom of Heaven/ or /American Gangster/.
For more information go here
<http://www.pluscamerimage.pl/index.php?lang=en&pg=2672>

Soon we will be announcing new points of the programme so plese visit our
website regularly www.pluscamerimage.pl
<http://www.pluscamerimage.pl/index.php?lang=en>

*WERSJA POLSKA*

*16. edycja Mi?dzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdj?? Filmowych Plus
Camerimage* zbli?a si? wielkimi krokami. Na naszej stronie internetowej pojawia
si? coraz wi?cej informacji dotycz?cych programu. Nadchodz?cy festiwal zapowiada
si? imponuj?co pod wzgl?dem zarówno prezentowanych filmów, imprez towarzysz?cych
jak i pod wzgl?dem zaproszonych go?ci.

Poni?ej przedstawiamy kilka ostatnio dodanych pozycji w naszym programie.

* VIGGO MORTENSEN NA PLUS CAMERIMAGE *
*Nagroda dla Aktora ze Szczególn? Wra?liwo?ci? Wizualn?*, to specjalna nagroda
od autorów zdj?? filmowych dla aktora, który swoj? prac? znacznie przyczynia si?
do strony wizualnej dzie?a filmowego. W tym roku podczas Festiwalu odbierze j?
*Viggo Mortensen*, który jest nie tylko wybitnym aktorem, ale równie?
fotografem, malarzem, muzykiem jazzowym i poet?.
Wi?cej informacji tutaj <http://www.pluscamerimage.pl/index.php?lang=pl&pg=2675>

* KONCERT ISOBEL CAMPBELL I MARK LANEGAN*
*Isobel Campbell *i *Mark Lanegan*, najbardziej elektryzuj?cy, magnetyczny i
zmys?owy duet ostatniej dekady wyst?pi *29 listopada* na pierwszym i jedynym
koncercie w Polsce. Wyst?p b?dzie muzycznym akcentem inauguracji *XVI Festiwalu
Plus Camerimage w ?odzi*.
Wi?cej informacji tutaj <http://www.pluscamerimage.pl/index.php?lang=pl&pg=2681>

* PRZEGL?D FILMÓW PIERRE’A LHOMME’A*
Podczas *16 edycji Plus Camerimage* francuski autor zdj?? filmowych *Pierre
Lhomme* otrzyma *Nagrod? za Ca?okszta?t Twórczo?ci*, która jest co roku
przyznawana wybitnemu twórcy obrazu, który swoj? twórczo?ci? przyczyni? si? do
rozwoju sztuki filmowej. W zwi?zku z przyznaniem nagrody, organizatorzy
Festiwalu przygotowali tak?e specjaln? publikacj? b?d?c? ho?dem z?o?onym temu
wielkiemu arty?cie – ksi??k? po?wi?con? jego ?yciu i twórczo?ci
Wi?cej informacji tutaj <http://www.pluscamerimage.pl/index.php?lang=pl&pg=2661>

* RETROSPEKTYWA ALANA PARKERA*
Brytyjski re?yser i scenarzysta *Sir Alan Parker* otrzyma w tym roku *Nagrod? za
Ca?okszta?t Twórczo?ci dla Re?ysera ze Szczególn? Wra?liwo?ci? Wizualn?*. W
zwi?zku z tym organizatorzy przygotowali przegl?d filmów, publikacj? ksi??ki
po?wi?conej jego ?yciu i pracy, a tak?e wystaw? fotosów z jego filmów oraz
fotografii z planów zdj?ciowych autorstwa ró?nych fotografów.
Wi?cej informacji tutaj <http://www.pluscamerimage.pl/index.php?lang=pl&pg=2650>

* PRZEGL?D FILMÓW PORTUGALSKICH*
Przegl?d filmów portugalskich na Plus Camerimage 2008 organizowany jest wspólnie
z Ambasad? Portugalii w Warszawie, Instituto Camões Portugal i Associação de
Imagem Portuguesa Cinema a Televisão.
Wi?cej informacji tutaj <http://www.pluscamerimage.pl/index.php?lang=pl&pg=2659>

*NAGRODA SPECJALNA DLA SCENOGRAFA. ARTHUR MAX NA FESTIWALU*
Dwa lata temu, aby podkre?li? wk?ad, jaki w efekt ko?cowy produkcji filmowej
maj? osoby, które projektuj? scenografi?, opracowuj? jej koncepcj? i czuwaj? nad
jej realizacj?, organizatorzy* Festiwalu PLUS CAMERIMAGE* postanowili przyzna?
specjaln? nagrod? dla scenografa. Mamy wielk? przyjemno?? poinformowa?, ?e
podczas 16. edycji Mi?dzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdj?? Filmowych
PLUS CAMERIMAGE *Specjaln? Nagrod? dla Scenografa ze Szczególn? Wra?liwo??
Wizualn?* odbierze *Arthur Max*, autor scenografii m.in. do /Gladiatora/,
/Siedem/, /Helikoptera w ogniu/, /Królestwa niebieskiego/ czy /American Gangster/.
Wi?cej informacji tutaj <http://www.pluscamerimage.pl/index.php?lang=pl&pg=2671>

Wkrótce bedziemy og?asza? kolejne punkty programu, zapraszamy wi?c do
reguralnego odwiedzania naszej witryny www.pluscamerimage.pl
<http://www.pluscamerimage.pl/>

Plus Camerimage Festival Office
www.pluscamerimage.pl <http://www.pluscamerimage.pl/>

Je?li nie chcesz otrzymywa? PLUS CAMERIMAGE Newsletter, kliknij tutaj
<http://pluscamerimage.pl/newsletter.php?lang=pl&typ=wypisz&email=mail@zieglermarkus.de>.
If you do not wish to receive PLUS CAMERIMAGE Newsletter, click here
<http://pluscamerimage.pl/newsletter.php?lang=pl&typ=wypisz&email=mail@zieglermarkus.de>.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *